ALGEMENE VOORWAARDEN MOSAEVINO
22373
page-template-default,page,page-id-22373,theme-stockholm,stockholm-core-1.0.8,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.5,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

ALGEMENE VOORWAARDEN MOSAEVINO

Definities

 

 1. Mosaevino: Mosaevino, gevestigd te (6212 GD) Maastricht, KvK nr. 14128146.
 2. Klant: degene met wie Mosaevino een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Mosaevino en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en/of producten door of namens Mosaevino. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Mosaevino hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten en heffingen.
 2. Alle prijzen die Mosaevino hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mosaevino te allen tijde wijzigen.
 3. Binnen NL wordt er een bedrag van € 12,50 in rekening gebracht
 4. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Mosaevino niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 5. De consument heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 6. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Mosaevino vastgesteld op grond van de werkelijk gemaakte kosten, dan wel daadwerkelijk bestede uren.
 7. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Mosaevino, tenzij tussen partijen een afwijkend tarief is overeengekomen.
 8. Mosaevino is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Mosaevino de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Mosaevino heeft het recht om haar prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. De door Mosaevino genoemde prijzen zijn bindend, uitgezonderd bij verschrijvingen en afwijkingen door synchronisatiefouten.

Leeftijdsgrens

Mosaevino verstrekt en verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar. Indien je bij ons een bestelling doet via de website, dan dient u eerst een account aan te maken met een e-mailadres, geboortedatum en wachtwoord, waarmee u voortaan eenvoudig kunt inloggen. Bij de levering van de bestelling zal de bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van €10,00 in rekening worden gebracht. De reden is dat wij willen ontmoedigen dat minderjarigen toch proberen bestellingen te doen.

Digitale marketing en social media

 

De content van Facebook, Instagram en e-mailings is alleen bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Door het Facebook-account te liken, het Instagram-account te volgen of je te abonneren op de e-mailings bevestigt de consument 18 jaar of ouder te zijn. Niets mag doorgestuurd worden naar of op een andere wijze beschikbaar worden gesteld aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Mosaevino gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Mosaevino.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mosaevino haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Mosaevino op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mosaevino, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mosaevino te betalen.

Recht van reclame

 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Mosaevino gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Mosaevino roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Mosaevino, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 

 1. Mosaevino kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Mosaevino heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Mosaevino.
 3. Mosaevino is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mosaevino te verrekenen met een vordering op Mosaevino.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Mosaevino blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Mosaevino op grond van wat voor met Mosaevino gesloten overeenkomsten dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Mosaevino zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins, bezwaren.
 4. Indien Mosaevino een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Mosaevino het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering en bezorgkosten

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Binnen de regio Maastricht is levering franco.
 3. Binnen NL wordt er een bedrag van € 12,50 in rekening gebracht per doos van 6 flessen
 4. Gratis levering in NL vanaf een bestelling van € 150,00
 5. Levering vindt plaats door Mosaevino, tenzij anders overeengekomen.
 6. De bezorgkosten vervallen:
  1. Als u de producten zelf komt ophalen. Voorgaande is uitsluitend mogelijk op afspraak door contact op te nemen via mosaevino.nl/contact of telefonisch (06-53887313).
 7. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Mosaevino kenbaar heeft gemaakt.
 8. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Mosaevino het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 9. Bij te late betaling door de klant is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Mosaevino kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. Levering vindt plaats binnen 1 tot 5 werkdagen binnen Nederland. Indien levertijd binnen 5 werkdagen niet zal worden gehaald zal de klant een e-mail ontvangen waarin de herziene uiterste levertijd zal worden vermeld.
 2. Indien de levertijd binnen 5 dagen niet kan worden gehaald, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst kan in dat geval plaatsvinden door dit schriftelijk (per brief of per e-mail) aan Mosaevino kenbaar te maken.
 3. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien werkdagen nadat Mosaevino het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, aan de klant terug betaald.
 4. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding, tenzij Mosaevino niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Mosaevino niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Mosaevino, bij gebreke waarvan Mosaevino niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, evenals diefstal:
  1. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
  2. Zaken van Mosaevino die bij de klant aanwezig zijn;
  3. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Mosaevino de polis van deze verzekering ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mosaevino enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Retourneren

 1. Retourneren is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur;
  • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met een onbeschadigde zekering;
  • Het product nog niet is gebruikt.
 2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Mosaevino voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Mosaevino heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mosaevino tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Mosaevino tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Mosaevino.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Mosaevino de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mosaevino redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Mosaevino ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle informatie betreffende Mosaevino waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Mosaevino schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden, zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
  2. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Mosaevino een onmiddellijk opeisbare boete van €1000,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Mosaevino, waaronder haar recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Mosaevino tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mosaevino geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Mosaevino geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Mosaevino daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Mosaevino uiterlijk binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Mosaevino in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mosaevino gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mosaevino.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Mosaevino ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Mosaevino een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mosaevino verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Mosaevino

 1. Mosaevino is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Mosaevino aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Mosaevino is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Mosaevino aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 5. Bij gebreke van de in lid 4 genoemde (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mosaevino vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mosaevino toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Mosaevino niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Mosaevino in verzuim is.
 3. Mosaevino heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Mosaevino kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mosaevino in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mosaevino kan worden toegerekend in een van de wil van Mosaevino onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Mosaevino kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals opstanden, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weeromstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mosaevino één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mosaevino er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Mosaevino is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Mosaevino is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mosaevino zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Mosaevino.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mosaevino bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mosaevino is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Vragen

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over bestellingen en onze dienstverlening kunt u contact met ons opnemen via https://www.mosaevino.nl/contact. Wij dragen er zorg voor dat uw vragen, opmerkingen en/of klachten zo goed mogelijk worden afgehandeld.

Opgesteld op 14 augustus 2019